Organy SBM

Organami SBM są:

  • Walne Zgromadzenie Członków SBM
  • Rada Nadzorcza SBM
  • Zarząd SBM

Organy Spółdzielni podejmują uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

Walne Zgromadzenie Członków SBM

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni. Członek Spółdzielni może brać udział w zebraniu tylko osobiście. Zarząd SBM zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w dowolnym czasie w wyjątkowo ważnych sprawach.

Walne Zgromadzenie 2018 r.

materiały do pobrania:

 

Rada Nadzorcza SBM

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

Obecny skład Rady Nadzorczej SBM:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Barbara Szewczyk tel. 501 933 945 lub 15 813 52 17
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Władysław Pracoń 603 539 100
Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Walec 605 615 830
Członek Rady Nadzorczej Ryszard Kądziołka 502 072 339
Członek Rady Nadzorczej Patryk Kolba 501 472 216
Członek Rady Nadzorczej Danuta Konieczko 605 900 455
Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Wolak 785 012 219

 

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

 

Zarząd SBM

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Skład Zarządu SBM:

Prezes Zarządu SBM Małgorzata Stańkowska tel. 509 927 800
Z-ca Prezesa ds. Technicznych Artur Szklener tel. 509 927 900