Aktualności

Informacja

04/27/2016

Informujemy, że dzień 02.05.2016 r. jest dniem wolnym od pracy.

Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw w SBM poza powyżej wymienionym terminem.

czytaj więcej

W dniu 31 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

04/05/2016

1. Wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków – uchwały.

2. Informacja o przeprowadzonych przetargach na remonty.

3. Zatwierdzenie opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości Popiełuszki 17A.

4. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 200 tys. zł na fundusze remontowe mienia wspólnego i ogólnego będącego w zasobach SBM.

5. Sprawy różne:

- informacja o garażach przy ul. Poniatowskiego 17 ( brak zgody mieszkańców).

-ustalenie terminu WZC celem rezerwacji firmy liczącej głosy i sali obrad .

 

I N F O R M A C J A

W dniu 24 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 

  1. Szewczyk Barbara - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  2. Pracoń Władysław - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  3. Kądziołka Ryszard - Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Beata Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej

  5. Kowal Stanisław - Członek Rady Nadzorczej

  6. Konieczko Danuta - Członek Rady Nadzorczej

  7. Wolak Tadeusz - Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata - Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur - Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

 

Program posiedzenia

1. Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

2. Wykreślenie z rejestru członków.

3. Przegląd infrastruktury osiedlowej – protokół Komisji ds. GZM.

4. Korekta planu remontów.

5. Sprawy różne.

 

 

Ad.1.

Rada Nadzorcza zdecydowała o wyborze firmy badającej sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Z przedłożonych dwóch ofert wybrano firmę „FK EKSPERT „ sp.p w Tarnobrzegu.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków osoby ,która

zbyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a było to jedyne jej prawo do lokalu

w spółdzielni i nie złożyła rezygnacji z członkostwa w SBM.

 

Ad.3.

Komisja ds. GZM omówiła przeglądy zasobów spółdzielni w Stalowej Woli i Nisku,które odbywały się w miesiącu wrześniu i przedłożyła protokół z zaleceniami.

Ad.4.

Rada Nadzorcza przyjęła korektę planu remontów na 2015 rok uwzględniającą potrzeby i wnioski mieszkańców budynku KEN 6 oraz budynku Poniatowskiego 68 i 68A.

Dla nieruchomości KEN 6 zwiększono zakres robót budowlanych polegający na remoncie nie 10 sztuk lecz 18 sztuk balkonów,ponadto zmniejszono zakres prac hydraulicznych.

W nieruchomości Poniatowskiego 68 i 68A postanowiono przeprowadzić remont 5 sztuk balkonów kl I w budynku Poniatowskiego 68A.Realizację remontu elewacji ścian lokali usługowych przesunięto na termin późniejszy.

Ad.5.

Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy oraz zaliczki na co dla dwóch nieruchomości w Stalowej Woli tj:

J. Pawła II 13 oraz Popiełuszki 6.

I tak dla nieruchomości J. Pawła II 13 Zarząd proponuje fundusz remontowy w wysokości

1,72 zł/m 2/miesiąc a zaliczkę na co w wysokości 2,65 zł/m 2/miesiąc.

Dla nieruchomości Popiełuszki 6 Zarząd proponuje następujące wielkości :

- fundusz remontowy 1,90 zł/m 2/miesiąc

- zaliczka na co w wysokości 2,35 zł/ m2 /miesiąc

Powyższe zmiany związane są z wnioskiem mieszkańców dotyczącym przyśpieszenia termomodernizacji budynku popartym przez 80% mieszkańców ankietowanych przez pracowników Administracji Osiedla. Rada Nadzorcza zaakceptowała powyższe propozycje podejmując stosowne uchwały.

 

 

Analizę zadłużenia i windykacji członków spółdzielni wobec SBM za 8 miesięcy 2015 roku przedstawiła Pani Małgorzata Stańkowska.

Omówiła strukturę zadłużenia za 8 miesięcy br zarówno na lokalach mieszkalnych jak i na lokalach użytkowych oraz zadłużenie z tytułu kredytu. Ponadto Pani Prezes poinformowała o działaniach windykacyjnych podejmowanych przez Zarząd SBM .W analizowanym okresie spółdzielnia wysłała 513 wezwań do zapłaty; podpisała 98 ugód; założyła 27 spraw sądowych i oddała do komornika 37 spraw; wykonała 4 eksmisje. Należności z tytułu opłat zmniejszyły się w ciągu tych miesięcy o ponad 300 tys zł.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje .

 

Rada Nadzorcza została zapoznana z pismem Radnego Rady Miejskiej w Nisku w sprawie podjęcia działań mających na celu kompleksową przebudowę parkingu na osiedlu 1000 -lecia .

Radny proponuje , żeby w przebudowie wzięli udział zarządcy budynków sąsiadujących

z parkingiem.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska oznajmiła ,że odbyło się w tym temacie spotkanie Zarządów Spółdzielni Nimet w Nisku i SBM. Spółdzielnie ujmą ten punkt w planie remontów na przyszły rok , natomiast obecnie do czasu ich właściwego wykonania usterki zostaną naprawione w sposób prowizoryczny .

 

 

 

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 15.10.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 29.10.2015 r. godz 1700.

czytaj więcej

O spółdzielni

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego powstała w lutym 1978 roku pod nazwą "Zakładowa Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego HSW".

Celem jej powołania było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych załogi Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola. Pierwsze efekty mieszkaniowe uzyskano juz w 1979 r. w postaci budynków jednorodzinnych, a w 1984 r. w budownictwie wielorodzinnym. Spółdzielnia posiada dwie administracje: w Stalowej Woli i w Nisku. Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe należące do Spółdzielni położone są w Osiedlu Hutnik, Skarpa II i III, przy al. Jana Pawła II, ul. Ks. J. Popiełuszki, Ofiar Katynia, K.E.N. i w Osiedlu 1000-lecia w Nisku. SBM zarządza pięcioma wspólnotami mieszkaniowymi w Stalowej Woli i Nisku oraz jedną Wspólnotą Lokali Użytkowych w Stalowej Woli.

Do priorytetowych zadań Sp&... czytaj więcejHydrauliczne: 15 843 22 19, 504 205 522
Elektryczne: 15 844 71 75, 504 017 935
Windy: 15 844 81 15, 602 510 906

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
Ofiar Katynia 35, 37-450 Stalowa Wola

Sekretariat: 15 844 20 71
Centrala: 15 842 63 57, 15 842 30 57
sbm@stwola.com.pl, sbm1@poczta.onet.pl

Bank PKO BP S.A.
75 1020 4939 0000 0902 0003 3571
Bank Spółdzielczy Ziemi Krasnickiej
37 8717 1107 2013 1300 6002 0001
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Nisko
34 9434 1025 2006 1691 4509 0001